TERMENI SI CONDITII PENTRU FURNIZARE UTILAJE SI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

OBIECTUL

Art.1.1 AUTOMAC numita in continuare Vânzătorul/Furnizorul se obliga să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze, să instaleze și să întrețină în perioada de garanție si post-garanție utilajele/mașinile/echipamente industriale (denumite in continuare “Produse”) prevăzute in Oferte/Pro forme/Devize.

Art.1.2 Denumirile, codurile, producătorul, cantitățile, preturile si specificațiile tehnice ale Produselor, sunt prevăzute in Anexe, care face parte integranta din prezentul Contract.

Art.1.3 Cumpărătorul/Clientul/Beneficiarul se obligă să achiziționeze, să recepționeze produsele și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

PRETURI

Art.2.1 Valoarea totala este achitata in lei la cursul BNR din data facturării si acoperă costul tuturor activităților aflate in responsabilitatea Vânzătorului pentru realizarea tuturor cerințelor stipulate in acest contract.

Art.2.2 Preturile menționate sunt ferme si fixe, nerevizuibile si valide pe toata durata contractului.

Art.2.3 Pentru depășirea termenului de scadenta a plații facturilor, cumpărătorul datorează vânzătorului penalități de întârziere de 0.1% pe zi.

LIVRAREA

Art.3.1 Condiție de livrare: DDP București, la sediul Vânzătorului, Romania. Incoterms 2020.

Art.3.2 Produsul va fi însoțit de următoarele documente:

  • Lista de împachetare sau aviz de însoțire a mărfii
  • Certificat de conformitate
  • Certificat de garanție
  • Facturi
  • Documentație tehnica si manuale utilizare

TITLU SI TRANSFERUL RISCULUI

Art.4.1 Titlul de proprietate trece de la Vânzător la Cumpărător după plata finala a produsului.

Art.4.2 Riscul se transfera de la Vânzător la Cumpărător după livrare.

RECEPTIA LA SEDIUL VANZATORULUI

Art.5.1 Recepția la sediul Vânzătorului se va face in conformitate cu criteriile de recepție puse de comun acord intre Cumpărător si Vânzător in situația in care Cumpărătorul solicita acest lucru.

INSTALAREA

Art.6.1 Execuția instalării: Cumpărătorul va asigura toate facilitățile necesare instalării, in conformitate cu recomandările definite de Vânzător si acceptate de Cumpărător. Conectarea elementelor de legătura si montarea produselor se vor realiza de către reprezentanții Vânzătorului cu condiția ca, in prealabil, produsul sa fie plasat in locația potrivita si pregătit pentru instalare conform indicațiilor Vânzătorului.

Art.6.2 Timpul: Instalarea începe la o data care urmează sa fie convenita de către ambele parți, dar nu mai târziu de 10 zile de la data la care mașina/echipamentul a ajuns la destinație.

INCERCARI LA SEDIUL CUMPARATORULUI

Art.7.1 In timpul punerii in funcțiune de către reprezentantul Vânzătorului se vor efectua testele funcționale propuse de Vânzător si agreate de Cumpărător;

Art.7.2 In urma parcurgerii testelor funcționale si acceptării produsului, se va semna procesul verbal de recepție finala.

INSTRUIREA

Art.8.1 Instruirea personalului tehnic al Cumpărătorului se va face timp de o zi pentru un număr de 1 specialist al Cumpărătorului, la sediul Cumpărătorului la  punerea in funcțiune a produsului.

GARANTIA

 Art.9.1 Vânzătorul garantează ca produsul livrat este nou, fabricat in conformitate cu specificațiile tehnice ale Vânzătorului, in condițiile sistemului de asigurare a calității certificat, si fără nici un defect rezultat ca urmare a erorilor de proiectare, neconformităților si/sau viciilor ascunse ale materialului  si greșelilor pe fluxul de fabricație.

Art.9.2 Aceasta Garanție se acorda pentru o perioada de 24 luni, de la data punerii in funcțiune a produsului.

Art.9.3 In aceasta perioada, Vânzătorul va repara Utilajul/echipamentul  daca aceasta nu îndeplinește specificațiile din cauza unor piese defecte sau a greșelilor de fabricație. Atât piesa defecta cat si costul înlocuirii vor fi acoperite de garanție.

Art.9.4 Garanția nu va acoperi probleme precum:

  1. orice funcționare defectuoasa sau daune cauzate din neglijenta Cumpărătorului, abuz sau nerespectarea funcționarii utilajului/ echipamentului, conform manualelor de instrucțiuni ale Vânzătorului sau utilizarea in alte scopuri decât cele pentru care a fost destinata.
  2. in cazul in care Cumpărătorul nu menține un mediu adecvat la locul mașinii/ echipamentului, conform instrucțiunilor Vânzătorului.
  3. modificarea produsului fără acordul prealabil scris al Vânzătorului.
  4. orice degradare accidentala care afectează mașina/echipamentul inclusiv, dar fără a se limita la cazul incendiilor, inundațiilor, vandalism, descărcării electrice sau furt.
  5. “uzura” pieselor consumabile.

Art.9.5 Garanția exclude serviciile de mentenanța si menționează ca parți ale produsului vor fi înlocuite sau reparate doar daca vor fi identificate ca fiind defecte de fabricație către reprezentantul Vânzătorului.

Art.9.6 Orice tip de reparații efectuate in garanție trebuie sa modifice si durata perioadei de garanție pentru acele parți asupra cărora s-a intervenit.

SERVICII DE MAINTENANTA SI POST GARANTIE

Art.10.1 După expirarea perioadei de garanție, Vânzătorul va furniza Cumpărătorului servicii post-garanție si piese de schimb la preturile aplicate in momentul când serviciile şi piesele vor fi prestate/furnizate pentru o perioada de 8 ani.

COMUNICARE

Art.11.1 Dacă nu se convine altfel de către Pârți, orice comunicare între Cumpărător și Vânzător cu privire la Contract și administrația sa va fi în scris și va fi transmisă prin poștă, recomandată, sau serviciu de curieri.

Art.11.2 Comunicările dintre pârți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării, însoțită de un rezumat al informațiilor comunicate.

 Art.11.3 Datele de comunicare cu Automac sunt publicate pe pagina web proprietatea firmei si poate fi accesata oricând la pagina www.automac.ro/despre-noi precum si formularul de contact www.automac.ro/contact

CONFIDENTIALITATE

Art.12.1 Achizitorul va considera toate documentele si informațiile care ii sunt puse la dispoziție referitoare la prezentul contract drept private si confidențiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil. Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicării sau divulgării in scopul executării prezentului contract, decizia finala va aparține furnizorul.

Art.12.2 Achizitorul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Furnizorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate in cursul sau in scopul executării prezentului contract.

Art.12.3 Datele privind Politica de confidențialitate a Automac, sunt publicate pe pagina web www.automac.ro/confidentialitate

FORTA MAJORA

Art.13.1 Forța majora apară de răspundere partea care o invoca. Prin caz de forța majora se înțeleg împrejurările care au intervenit după încheierea contractului ca urmare a unor evenimente externe, imprevizibile, absolut invincibile si inevitabile. Pârțile agreează ca nu constituie caz de forța majora, conform prezentului Contract, situația de urgenta declarata prin Decretele Președintelui României nr. 195/16.03.2020 și nr.240/2020, precum și a oricăror prelungiri subsecvente.

Art.13.2 Partea care invoca vreunul din evenimentele de mai sus are obligația sa îl comunice aceasta celeilalte parți in cel mult 5 zile de la data producerii cazului de forța majora si sa probeze acest eveniment prin documente justificative emise de autoritățile legale competente.

Art.13.3 Partea care invoca forța majora este obligata sa ia de îndată toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor acestuia.

Art.13.4 Partea contractanta care a fost obligata sau împiedicata sa își execute obligațiile asumate din cauza evenimentului de forța majora, după încetarea acestuia, va trebui sa își îndeplinească toate obligațiile decurgând din prezentul contract.

Art.13.5 Daca in termen de 60 zile de la data producerii cazului de forta majora, evenimentul respectiv nu încetează, pârțile au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR SI LEGEA APLICATA

Art.14.1 Pârțile  vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Art.14.2 Dacă după 30 zile de la începerea acestor tratative Pârțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

Art.14.3 Locul arbitrarii va fi București. Procedurile vor fi confidențiale, iar limba in care se va desfășura procedura de arbitraj este romana.

Art.14.4 Limba care guvernează contractul este limba romana.              

CLAUZA FINALA

Art.15.1 Prezentul contract se completează cu prevederile specificației si desene tehnice pentru produse ce face obiectul contractului.

Art.15.2 Prezentul contract intra in vigoare începând cu data de 15.10.2022.