TERMENII SI CONDITII GENERALE PENTRU PRESTARI SERVICII TEHNICE

OBIECTUL

Art.1.1 Desfășurarea de către Automac, numita in continuare Furnizor/Executant, a activităților de suport tehnic oferit Beneficiarului/ Client, precum si soluții de dezvoltare, după cum urmează:

  • Executarea proiectelor industriale inclusiv instalare, montaj si punere in funcțiune.
  • Furnizare desene tehnice, flux tehnologic și studii pentru proiecte industriale de producție.
  • Servicii de reparații in perioada de garanție si post-garanție.
  • Servicii de Instruire a personalului beneficiarului.
  • Asistenta tehnica necesara funcționarii in condiții optime si sigure.

PRETURI

 Art.3.1  Denumirile, codurile, cantitățile, preturile si specificațiile tehnice ale Produselor, sunt după cum urmează: 

Denumire

Specialist

PU (Euro) Fara TVA

Manopera

Montaj

Electrician

25 Euro/Ora/Specialist

Mecanic

25 Euro/Ora/Specialist

Sudor Argon

50 Euro/Ora/Specialist

Instalator

25 Euro/ora/Specialist

Punere in

funcțiune

Inginer

750 Euro/Utilaj

Proiectare

Desene tehnice

750 Euro/Proiect

Organizare

150 Euro/Vizita

Instruire

150 Euro/zi

Intervenție

reparații

Electro-mecanic

30 Euro/Ora/Specialist

Programare

40 Euro/Ora/Specialist

Revizie lunara

Electro-mecanic

35 Euro/Utilaj

Deplasare

Distanta < 100 Km

35 Euro (tarif fix)

Distanta > 100 km

0.5 Euro/Km

Cazare

Exclus (Bucuresti, Ilfov)

50 Euro/Zi/Pers.

CONDITII GENERALE

Art.3.1  Prețul serviciilor efectuate se face pe baza de Rapoarte/Devize tehnice.

Art.3.2   Facturile vor fi emise periodic in funcție de volumul de lucrării si vor fi însoțite de Rapoarte/Devize tehnice.

Art.3.3  Neplata la termen are drept consecința suspendarea continuării lucrărilor până la achitarea lor.

Art.3.4  Tarifele menționate in Art.2 sunt ferme si fixe, nerevizuibile si valide pe toata durata contractului.

Art.3.5  Tarifele sunt exprimate in EURO, fără TVA. Plata se va efectua in lei, la cursul BNR de la data facturării.

Art.3.6  Manopera se facturează pentru minim 3 ore.

Art.3.7  Pentru intervențiile efectuate in zilele libere, tarifele se dublează.

Art.3.8  Distanta de deplasare se calculează de la centrul Mun. București la centrul localității de destinație.

Art.3.9  Neplata la termen atrage o penalitate de 0,5 % pe zi din suma restanta pana la achitarea integrala.

Art.3.10  Tarifele sunt aplicabile numai in cazul intervențiilor neacoperite de garanție.

Art.3.11  Piesele de schimb nu sunt incluse in tarifele din Art.2.

Art.3.12 Costuri de chirie a utilajelor de montaj (macara, stivuitor, schela, nacela) sunt in sarcina beneficiarului.

Art.3.13 Costuri de construcții civile (hale, platforme betonate, fundații betonate, drumuri, groapa de recepție, cabluri electrice, canale de cabluri, tubulatura de aer) sunt in sarcina beneficiarului.

Art.3.14 Greutatea finala a construcțiilor metalice (Platforme, Suporturi, Poduri) se calculează la recepția (Cantar) beneficiarului.

Art.3.15 Structura de rezistenta pentru confecțiile metalice (Specificație tehnica) se va executa conform aviz arhitect din partea beneficiarului.

Art.3.16 Sursa de alimentare cu energia electrica pana in panoul de distribuție revine in sarcina beneficiarului

COMUNICARE

Art.4.1 Dacă nu se convine altfel de către părți, orice comunicare între Executant și Beneficiar cu privire la Contract și administrarea sa va fi în scris și va fi transmisă prin poștă, recomandată, sau serviciu de curierat.

Art.4.2 Comunicările dintre parți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării, însoțită de un rezumat al informațiilor comunicate.

Art.4.3 Datele de comunicare cu Automac sunt publicate pe pagina web proprietatea firmei si poate fi accesata oricând la pagina web www.automac.ro/despre-noi precum si formularul de contact www.automac.ro/contact

CONFIDENTIALITATE

Art.5.1 Beneficiarul va considera toate documentele si informațiile care ii sunt puse la dispoziție referitoare la prezentul contract drept private si confidențiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil. Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicării sau divulgării in scopul executării prezentului contract, decizia finala va aparține Executantului.

Art.5.2 Beneficiarul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Executantului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate in cursul sau in scopul executării prezentului contract.

Art.5.3 Datele privind Politica de confidențialitate a Automac, sunt publicate pe pagina web www.automac.ro/confidentialitate

FORTA MAJORA

Art.6.1 Forța majora apară de răspundere partea care o invoca. Prin caz de forța majora se înțeleg împrejurările care au intervenit după încheierea contractului ca urmare a unor evenimente externe, imprevizibile, absolut invincibile si inevitabile. Pârțile agreează ca nu constituie caz de forța majora, conform prezentului Contract, situația de urgenta declarata prin Decretele Președintelui României nr. 195/16.03.2020 și nr.240/2020, precum și a oricăror prelungiri subsecvente.

Art.6.2 Partea care invoca vreunul din evenimentele de mai sus are obligația sa îl comunice aceasta celeilalte parți in cel mult 5 zile de la data producerii cazului de forța majora si sa probeze acest eveniment prin documente justificative emise de autoritățile legale competente.

Art.6.3 Partea care invoca forța majora este obligata sa ia de îndată toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor acestuia.

Art.6.4 Partea contractanta care a fost obligata sau împiedicata sa își execute obligațiile asumate din cauza evenimentului de forța majora, după încetarea acestuia, va trebui sa își îndeplinească toate obligațiile decurgând din prezentul contract.

Art.6.5 Daca in termen de 60 zile de la data producerii cazului de forța majora, evenimentul respectiv nu încetează, pârțile au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR SI LEGEA APLICATA

 Art.7.1 Pârțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Art.7.2 Dacă după 30 zile de la începerea acestor tratative Pârțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

 Art.7.3 Locul arbitrarii va fi București. Procedurile vor fi confidențiale, iar limba in care se va desfășura procedura de arbitraj precum si contractul este limba romana.

CLAUZA SPECIALA

Art.8.1 Prezentul contract se completează cu prevederile specificației si desene tehnice pentru produse ce face obiectul contractului.

CLAUZA FINALA

Art.9.1 Prezentul contract intra in vigoare începând cu data de 15.10.2022.